Współczesne prace marksistowskie

Gdyby pojęcie materii nie było jednoznaczne, dyskusja nad tezą o materialności świata musiałaby stać się jałowa. Na podstawie tego, co powiedziano wyżej, staje się rzeczą zupełnie zrozumiałą, że ktoś, kto chce uzyskać odpowiedź na pytanie, co jakiś aptor rozumie przez materializm filozoficzny, poszukiwać musi w jego dziełach wyjaśnienia treści pojęcia materii. Od treści tego pojęcia, jak powiedzieliśmy, zależy sens podstawowej tezy materializmu.

W ogromnej większości współczesnych prac marksistowskich podejmujących powyższy problem stwierdza się, że w dziele W. I. Lenina Materializm a Empiriokrytycyzm odnaleźć można L e- ninowską definicję materii. Gdyby przekonanie to było prawdziwe, to znaczy, gdyby w tekście Lenina rzeczywiście znaleźć można było sformułowanie, które mogłoby być uznane za d e- finicję materii, uzyskalibyśmy oczywiście natychmiastową i jednoznaczną odpowiedź na interesujące nas pytanie, co to jest, według Lenina, materializm filozoficzny. Gdybyśmy, co więcej, stwierdzili, że owa Leninowska definicja materii odpowiada wymogom współczesnego stanu wiedzy, uzyskalibyśmy zarazem jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czym jest dzisiaj materializm filozoficzny.

Nie jest tu naszym celem przeprowadzenie rozbioru całej obszernej literatury traktującej o Leninowskiej definicji materii. Ograniczymy się do wskazania tylko, że częstokroć za definicję materii podaje się różne zdania z Materializmu a Empiriokrytycyzmu, jak na przykład, że „materia to to, co pierwotne”, „materia to obiektywna rzeczywistość”, „materia to obiektywny byt”, czy też wreszcie najobszerniejszą eksplikację tego pojęcia, jaką znaleźć można w tekście Lenina i która najczęściej za definicję jest podawana, a która głosi w rozmaitych wariantach, że ,,m ateria to kategoria filozoficzna służąca do oznaczenia obiektywnej rzeczy will stości danej nam we wrażeniach zmysłowych i odzwierciedlanej, poznawanej dzięki nim (Lenin,Dzieła,t. XIV, s. 145). Otóż sądzę, że niezależnie od tego, na ile poprawny jest pogląd, że którekolwiek z tych sformułowań uznane być może za formalnie właściwą definicję materii, żadne z nich, zastosowane do eksplikacji sensu tezy o materialności świata, nie pozwala na uchwycenie wszystkich podstawowych wątków rozumienia przez autora Materializmu a Empiriokrytycyzmu tego, co to jest materializm filozoficzny, co to znaczy być materialistą w filozofii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>