WOLNOŚĆ I PERSONALIZACJA WARTOŚCI CZ. II

Pierwszy z nich rozwiązany jest przez Mouniera dość mgliście i wieloznacznie. Mounier oscyluje pomiędzy próbą przetłumaczenia postulatu wolności osoby na język jej biologicznych, ekonomicznych, społecznych i politycznych warunków, a spi- rytualizacją wolności osoby, uniezależnieniem jej od wolności konkretnych. Nie wystarczy – zdaniem Mouniera – bronić wolności w ogóle. Trzeba troszczyć się zarazem o Wolność i o wolności, Kiedy bowiem ludzie nie śnią już o katedrach, nie umieją budować pięknych mansard. Gdy brak im namiętnego umiłowania wolności, nie potrafią ustanawiać wolności konkretnych. „…Wolności konkretne są tylko szansami zaoferowanymi duchowi wolności.” Ów duch wolności okazuje się ostatecznie celem najważniejszym i autonomicznym. Jego owocem jest wolność duchowa. Natomiast „wolności konkretne nie są niezbędne do wykonywania wolności duchowej, która manifestuje w ten sposób, w chwilach wielkości, transcendent- ność wobec swych warunków faktycznych”.

Tak pojmowana wolność duchowa, transcendentna wobec wolności ekonomicznych, społecznych i in., jest postulatem neutralnym wobec realnych warunków, w których żyje osoba. Daje się pogodzić z wszelkim systemem społecznym, z wszelkim pogwałceniem wolności konkretnych. Jej podbój ograniczony jest do ram wewnętrznego świata osoby.

Miarą postępu na drodze do wolności jest – według personalizmu – realizacja wartości obiektywnych, niezależnych od woli osoby, Ale wartości te nie mają bytu absolutnego i bezosobowego. Na ich szczycie znajduje się „najdoskonalsza zażyłość” osoby ludzkiej z Osobą Transcendentną – Bogiem. Chrześcijański teocentryzm, z jego koncepcją człowieka zwróconego ku Bogu, okazuje się w ten sposób kamieniem węgielnym mounierowskiego pojmowania wartości osobowych i wolności człowieka. Osoba ludzka zdobywa wolność, realizując przede wszystkim wartości religijne. „Wolność – powiada Mounier – jest w pierwotnym sensie tych słów religią, dewocją.”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>