Upadek Babilonu stał się ratunkiem dla Żydów

W elicie politycznej wewnętrznie rozdartej Babilonii nie było zgody co do strategii wobec Persów. Gubernator Gobryas przeszedł na stronę wroga. Do pierwszej bitwy doszło nad Tygrysem i armia babilońska została rozgromiona ponosząc klęskę. Wycofała się do stolicy, którą wojska Cyrusa szybko obiegły i pokonały. Zachował się znamienny napis upamiętniający to zwycięstwo: „Wszyscy ludzie Babilonu, cała kraina Sumer i Akkad, razem z możnymi i wielkorządcami, ugięli się przede mną, całując mi nogi i ciesząc się z mego panowania”.

Upadek Babilonu stał się ratunkiem dla Żydów. Cyrus znał pisma proroków hebrajskich. Był władcą światłym i mądrym, politykiem dalekowzrocznym i tolerancyjnym. Wiedział, że Izajasz prorokował o nim w słowach: Tak mówi Jahwe o swym pomazańcu Cyrusie: «Ja mocno ująłem go za prawicą, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły» (Iz 45,1) li dalej: Ja Jahwe mówię o Cyrusie: «Mój pasterz i spełni on wszystkie moje pragnienia, mówiąc do Jeruzalem: Niech cię odbudują i do Świątyni: Wznieś się z fundamentów!» (Iz 44,28).

Z tej racji pozwolił Żydom wrócić do ojczystej Palestyny, odbudować domy i świątynie, wyznawać judaizm, a nawet cieszyć się dużym zakresem autonomii gospodarczej i politycznej w ramach imperium. W 538 r. w słynnym dekrecie Cyrus napisał: Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi Jahwe, Bóg niebios. 1 On mi nakazał zbudować Mu dom w Jeruzalem w Judzie. Jeśli z całego ludu Jego jest między wami jeszcze ktoś, to niech Bóg jego będzie z nim, niech on idzie do Jerozolimy w Judzie i niech zbuduje dom Jahwe, Boga izraelskiego – ten to Bóg, który jest w Jerozolimie (Ezd 1,2-3).

Było to zdumiewające oświadczenie, zważywszy na fakt, że Cyrus nie wyznawał judaizmu, lecz mazdaizm, religię Zaratrusty. Daniel przepowiedział nie tylko upadek Babilonu, zwycięstwa Cyrusa i Aleksandra Macedońskiego, ale także potęgę Rzymu i jego upadek. Na powyższych przykładach widać, że Bóg kierował prorokami. Na tym polegał ich profetyzm w dziejach narodu izraelskiego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>