Tajemnicze proroctwo

Malachiasza vv XVI wieku w Wenecji opublikowano traktat „Lignum vitae, ornamento et decus Ecclesiae, in 5 libros, in quibus to- tius ss. religionis d. Benedicti initia describatur” (Drzewo życia, ozdoba i chwała Kościoła, spisana w 5 księgach, w których zawarto wszelkie zasady zakonu św. Benedykta). Autorem tego dzieła był mnich benedyktyński Arnold Wioń z Padwy. Jeden z rozdziałów tego manuskryptu zatytułowano: „Prophetia Mala- chiada summis pontificibus” (Proroctwa Malachiasza o najwyższych arcykapłanach). Zawiera on listę stu jedenastu papieży od Celestyna II (1143-1144) …aż do ostatniego papieża Piotra Rzymianina, za pontyfikatu którego ma nastąpić koniec świata. Ma- lachiasz tych stu jedenastu papieży scharakteryzował w symbolicznych, lecz jakże niekiedy trafnych sentencjach, a raczej kryp- togramach łacińskich dotyczących ich epoki, osobowości, pochodzenia, cech pontyfikatu, herbu rodowego itd. Przed zapoznaniem się z listą kryptogramów papieskich kilka słów o autorze.

Malachiasz urodził się w 1094 r. w Armagh w Irlandii. W młodości pobierał nauki u świątobliwego mnicha Imana. W 1119 r. otrzymał święcenia kapłańskie, po których objął opactwo w Bangor. W 1123 r. został konsekrowany na biskupa w Connor. W miejscowości Kerry założył klasztor. Po śmierci metropolity Cellacha został prymasem Irlandii jako legat papieski. Energicznie realizował reformę w Kościele. Dawał przykład gorliwości w służbie Kościoła innym duchownym. Prowadził działalność duszpasterską, kaznodziejską, charytatywną. Zakładał liczne klasztory, kaplice, przytułki. W drodze do Rzymu zatrzymał się w opactwie w Clairvaux, gdzie zmarł w Dzień Zaduszny w 1148 r. i w 54 roku życia.

W 1190 r. papież Klemens III wyniósł go na ołtarze. Św. Bernard nazwał Malachiasza biskupem prorokiem i właśnie pod wpływem św. Bernarda utrwaliło się podanie, że jest autorem przepowiedni o przyszłych papieżach. Pogląd ten podzielał Alfons Giaconus.

Niektórzy historycy obecnie kwestionują autorstwo Malachiasza, a jego przepowiednie uznają za nowożytny falsyfikat owiany legendą, ale brak jest w moim przekonaniu dostatecznych dowodów na potwierdzenie tej tezy, chociaż niektóre uwagi krytyczne wydają się być uzasadnione. Obecnie zagadnienie autorstwa tego proroctwa można uważać za sprawę otwartą. Nie tyle istotny jest autor tego tekstu, co trafność jego przepowiedni.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>