Szczeble organizacji

Odnośnie stopnia ogólności kulturowej i skali solidarności można powiedzieć, iż jest to hierarchia systemu i podsystemu jako prostych całości strukturalnych. Z punktu widzenia podejmowanych decyzji i metod kontroli jest to hierarchia szczebli operatywnej kontroli zachowania. Kontrola ta, chociaż analogiczna do innych typów, jest także organizowana przy pomocy mechanizmów nazwanych przez nas instytucjonalizacją.

Obecnie w sposób bardziej dokładny zajmiemy się samymi szczeblami organizacji. Pierwszą sprawą zasadniczą dla procesu kodyfikacji jest, że na szczeblu, który nazwałem pierwotnym lub technicznym, dwie osie podziału rozpatrywane uprzednio określają główną linię dyferencjacji strukturalnej, bez szczegółowego odniesienia do ich treści funkcjonalnej lub też systemu jako całości. Zasadniczy pogląd ten wynika z twierdzenia, że dwie główne linie zróżnicowania, wypracowane przez R. Balesa i jego współpracowników dla małej grupy celowej, mogą być odnalezione w osiach podziału na pokolenia i picie w ramach pojedynczej rodziny. Chcemy tu powiedzieć tyle, iż zróżnicowanie ze względu na pokolenie jest szczegółowym przykładem zróżnicowania wewnętrzno-zewnętrz- nego w wydaniu hierarchicznym, w którym pokolenie rodziców spełnia rolę „zewnętrzną”, zróżnicowanie płciowe jest szczegółowym przypadkiem zróżnicowania instrumentalno-ostatecznego. W tym wypadku rola męska jest w rodzinie jako systemie funkcją instrumentalną, podczas gdy funkcje roli kobiety są przede wszystkim ostatecznymi. Stwierdzenia te nasuwają wiele kłopotów interpretacyjnych, przed których rozważeniem powstrzymuje nas ograniczoność miejsca. Niemniej jednak w teorii socjalizacji posiada to ogromną doniosłość, uzasadnia bowiem twierdzenie, iż interioryzacja struktury rodziny pierwiastkowej może stać się bazą wzoru strukturalnego dla późniejszej orientacji dziecka na role, które uważamy za odmienne od rodzinnych. Niezmiernie ważne jest to, że model ten może być przeniesiony z grup eksperymentalnych na inne typy grup bezpośrednich (face-to-face).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>