Proroctwo Izajasza – kontynuacja

Bibliści i historycy zastanawiali się nad tym tajemniczym Aniołem Pańskim. To, że był to fakt rzeczywisty, a nie legenda, potwierdzają źródła pozabiblijne, np. tak wybitny historyk jak Herodot z Halikarnasu (489-425), ojciec greckiej historiografii, opisał to wydarzenie w dwa wieki potem, ale podał własną interpretację tego faktu. Jego zdaniem to, co Żydzi przypisywali Aniołowi Pańskiemu w rzeczywistości było epidemią pochodzącą od szczurów, których tysiące obezwładniło rycerzy Sennacheryba. Być może Herodot ma rację. Nie można bowiem wykluczyć, że Bóg w swej Opatrzności posługuje się czynnikami naturalnymi. Dziś wiemy, że tajemniczy ogień z nieba, który zniszczył Sodomę i Gomorę był erupcją wulkanu, co potwierdzają badania archeologiczne.

Po śmierci Ezechiasza na tronie judzkim zasiadł jego syn Manasses. Według tradycji żydowskiej (spisanej w Talmudzie Babilońskim) władca ten kazał zamordować Izajasza. Manasses nigdy nie uznał kultu Jahwe, oddając cześć Baalowi i Molochowi. Bożkom tym złożył w ofierze nawet własnego syna. Gdy w 652 r. przeciwko władcy Asyrii Assurbanipalowi wystąpił jego własny brat, król Babilonu Szamasz-szumu-ukin, Manasses prawdopodobnie poparł nierozważnie tego ostatniego. Assurba- nipal kazał zakuć go w kajdany i osadził w więzieniu. Dopiero tam Manasses nawrócił się na jahwizm. Po uwolnieniu odzyskał tron, zniósł wszelki kult pogański i przywrócił w Judei część dla Boga jedynego – Jahwe. Zmarł w 639 r. przed Chrystusem. Po jego śmierci panował w Judei jego syn Amon.

Nie wiadomo, jakie były dalsze losy Izajasza, gdyż Biblia o tym nic nie mówi. Zachowały się jedynie apokryfy żydowskie i wczesnochrześcijańskie, które mówią o śmierci męczeńskiej proroka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>