Profetyzm proroków biblijnych

W potocznym rozumieniu prorok to człowiek przepowiadający przyszłość. Biblijny sens tego pojęcia jest znacznie głębszy. W Starym Testamencie prorokiem jest mąż przemawiający w imieniu Boga i z Jego polecenia. W tym znaczeniu prorokiem był Abraham i Mojżesz jako wysłannicy Jahwe. Biblijnych proroków nazywano nabi lub roeh, bądź hozeh. W historii narodu wybranego prorocy odgrywali rolę istotną: byli doradcami królów, głosili naukę Bożą, przepowiadali przyszłość, formułowali prawo i kult religijny, ustalali moralne i doktrynalne zasady życia społecznego. Działalność proroków stanowiła część tradycji kultury hebrajskiej. Ich autorytet był w zasadzie niekwestionowany, mimo że niekiedy ich prześladowano, a nawet mordowano.

Aby potwierdzić prawidłowość nauki głoszonej przez proroków, Bóg działał przez nich cuda. Przykładem mogą być cuda Elizeusza i Eliasza. Można bez przesady powiedzieć, że starożytny Izrael żył w cieniu proroków. Liczył się z nimi nie tylko lud, ale ‘także władcy. Królów można było wybrać, proroków powoływał Bóg do pełnienia misji w dziejach zbawienia od zawarcia przymierza z Abrahamem. Przepowiednie proroków starotestamento- wych były wielopłaszczyznowe, dotyczyły przyszłych ziemskich wydarzeń w sensie przyrodniczym, historycznym, społecznym, a przede wszystkim soteriologicznym. Na przykład Eliasz z Tisz- be w Gileadzie przepowiada królowi Achabowi suszę: Na życie Pana, Boga Izraela, któremu służę! Nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu, dopóki nie powiem (Kri 17,1). Z kolei Amos przepowiedział upadek Królestwa Północnego Izraela, które trwało od pierwszego króla Achaba (873-853) do ostatniego Ozeasza (731-722): I rzekł Pan: „Oto opuszczę pion w pośrodku ludu mego Izraela. Już mu więcej nie przepuszczę. Spustoszone będą wyżyny Izaaka i świątynie Izraela będą zniszczone” (Am 7,9) Tak też się stało. W 722 r. przed Chrystusem król asyryjski Sargon II podbił Samarię.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>