Prawdziwy sposób pojmowania zdobycia wolności

Natomiast prawdziwy sposób pojmowania zdobycia wolności opiera się na filozofii analogii bytu i boskiej transcendencji, filozofii, według której niezależność i wolność urzeczywistniają się na różnych stopniach bytu wedle swych zasadniczo różnych typów: w Bogu w sposób absolutny, ponieważ Bóg będąc doskonalszy od wszystkich rzeczy jest suwerenną wewnętrznością, w której uczestniczy wszystko, co istnieje: w nas w sposób względny i dzięki przywilejom umysłu stającego się – mimo zależności, której poddany jest on z natury rzeczy – niezależnym przez swoją własną działalność wówczas, gdy interioryzuje on, przez poznanie i miłość, prawo, któremu jest posłuszny. Wedle tej filozofii transcendencja boska nie narzuca stworzeniom przemocy i przymusu, lecz wpaja wszystkiemu dobroć i samorzutność i znajduje się w ściślejszym związku z nimi niż one same z- sobą. Autonomia rozumnego stworzenia nie polega bynajmniej na nieotrzymaniu od kogoś innego jakiejś obiektywnej reguły czy miary, lecz na swobodnym dostosowywaniu się do nich, ponieważ zna je jako sprawiedliwe i prawdziwe, i ponieważ kocha prawdę i sprawiedliwość. Taka jest prawdziwa ludzka wolność, do której zmierza osoba, jako do naturalnej doskonałości: a jeśli posiada ona także aspirację do wolności nadludzkiej, to ten głód nadnaturalnej doskonałości, którego zaspokojenie nie jest nam należne, będzie w pełni nasycony wówczas, gdy otrzyma ona więcej, niż pragnie – dzięki przeobrażającemu ją związkowi z niestworzoną naturą. Bóg jest odwiecznie wolny, ściślej mówiąc: jest on trwającą Wolnością. Człowiek rodzi się wolny jedynie w krańcowych możliwościach swojego bytu: staje się wolny: staje się wolny wydając sobie wojnę, dzięki wielu cierpieniom, wysiłkom umysłu i cnoty: i sprawując swoją wolność dzięki tym wysiłkom umysłu i cnoty zdobywa ją, by koniec końcem została mu ona dana, jeszcze wspanialsza, niż się spodziewał. Od początku do końca prawda jest wyzwolicielem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>