POZIOMY ORGANIZACJI STRUKTURY SPOŁECZNEJ CZ. II

Pierwszą z dwóch osi zróżnicowania można najogólniej scharakteryzować przez to, iż przebiega pomiędzy odniesieniami wewnętrznymi i zewnętrznymi Pierwszy zespół funkcji specjalizuje się w mediacji stosunków między systemem a sytuacją zewnętrzną, drugi, jak wskazuje sama nazwa, dotyczy zachowania stabilności układu jednostek systemu i wzajemnego ich przystosowania integracyjnego.

W pewnych nader istotnych kontekstach, ale nie zawsze, oś ta dotyczy wymiaru hierarchicznego struktury społecznej. Przyczyny tego są takie, iż często stanowią one wymogi sytuacji zewnętrznej, którym to wymogom system jest podporządkowany i które wywierają wpływ tak wielki, że elementy odnoszące się do skutecznego zarządzania tymi wy-

Jest to zasadniczo ten sam system, który wyłożyłem i którym posługiwałem się w trzech poprzednich publikacjach: mianowicie Working Papers irt the Theory of Action, Free Press 1953, napisaną z Robertem F. Bale- sem i Edwardem Shiłsem, Family, Socialization and Interaction Process, Free Press 1955, napisaną z Robertem F. Balesem i innymi, oraz Economy and Society, Free Press 1956, napisaną z Neil J. Smelserem (przyp, aut).

Pojęcia te łączą się ściśle z używanymi przez G. C. Homansa w pracy The Humań Group, Harcourt, Brace, 1950 (przyp. aut.). mogami dążą do zdobycia dodatkowego znaczenia. Druga z przyczyn jest jeszcze ważniejsza. Stanowi ją fakt, że dla każdego systemu niższego szczebla w hierarchii system-podsystem następny system wyższego rzędu jest najważniejszą częścią sytuacji, w której niższy stopień musi funkcjonować. Przeto, jak stwierdzamy dalej, system niższy jest w pewnym sensie kontrolowany przez wyższy, elementy, które pozostają w ścisłym związku ze źródłami kontroli, dążą do zajęcia wyższego miejsca na skali, którą stanowi nadrzędność, władza, prestiż itp. Dla naszych celów wszakże hierarchia ta nie jest jedną z dwóch najważniejszych osi społecznego zróżnicowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>