Lista kryptogramów papieży w interpretacji A. Giaconusa cz. II

– 32. Klemens V – De jaseis aquitaneis (Z orlich rózg). Kard. Rajmund Bertrand de Got w herbie – trzy rózgi. Gia- conus podał, że Klemens V pochodził z Akwitani (orlej krainy).

– 33. Jan XXII – De sutore osseo (Z szewskich kości). Kard. Jakub Dues był synem szewca francuskiego.

– 34. Mikołaj V – Corvus schismaticus (Kruk schizmatyczny). Piotr Rainalluci, franciszkanin, antypapież bezprawnie wybrany na Stolicę Piotrową przez cesarza Ludwika Bawarskiego. Urodzony w Corvaro: stąd nazwa kruk.

– 35. Benedykt XII – Frigidus abbas (Zimny opat), Jakub Fournier, opat cystersów z Montefredo (Zimnej Góry).

– 36. Klemens VI – Ex rosa atrebatensis (Z róży atrebateń- skiej). Kard. Piotr Roger de Beaufort był biskupem w Arras (Atrebatum), miał róże w herbie.

– 37. Innocenty VI – De montibus pammachii (Ze wzgórz pamachijskich). Stefan Aubert był kard. tytularnym z San Pam- machio.

– 38. Urban V – Gallus vicecomes (Galijski vicehrabia). Wilhelm de Grimoard pochodził z Francji, opat klasztoru św. Wiktora w Marsylii. Był nuncjuszem na dworze Viscontich.

– 39. Grzegorz XI – Novus de virgine forti (Nowy z fortu dziewicy). Piotr Roger de Beaufort był kard. kościoła Matki Boskiej Nuova.

– 40. Urban VI – De inferno prignani (Z piekła prignańskie- go), arcybiskup Bari, Bartłomiej Prignano. Za jego pontyfikatu doszło w Kościele zachodnim do rozłamu. Francuscy kardynałowie bezprawnie unieważnili elekcję Urbana VI – nie bez jego winy, wybierając antypapieża Roberta z Genewy – Klemensa VII. Urban VI skazał na śmierć pięciu kardynałów włoskich za spisek na jego życie. Był porywczy, zapalczywy i bezwzględny. Zmarł w powszechnej nienawiści wiernych. Być może ten tragiczny okres w dziejach papiestwa oddaje słowo infernum (piekło).

– 41. Klemens VII – De cruce apostolica (Z krzyża apostolskiego), kard. z kościoła św. Apostołów.

– 42. Benedykt XII – De Luna cosmediana (Z księżyca kos- medyńskiego), Piotr de Luna był kardynałem kościoła NMP w Kosmedynie.

– 43. Bonifacy IX – Cubus de mixtione (Sześcian z zespolenia), kard. Piotr Tomacelli miał szachownicę w herbie.

– 44. Innocenty VII – De meliore sidere (Spod najlepszej gwiazdy), kard. Cosma Migliorati miał gwiazdę w herbie.

– 45. Grzegorz XII – Nauta de Ponte Nigro (Żeglarz z Czarnego Mostu). Kard. Angelo Correr był biskupem Negroponte (Czarnego Mostu).

– 46. Aleksander V – Flagellum solis (Bicz słoneczny), arcybiskup Piotr Filargo miał słońce w herbie.

– 47. Jan XXIII – Cervus sirenne (Jeleń syreni). Baltazar Cossa przed wstąpieniem do stanu duchownego był piratem morskim. Antypapież zdetronizowany przez Sobór w Konstancji.

– 48. Marcin V – Corona veli aurei (Korona złotej zasłony) w herbie rodowym kolumna z koroną.

– 49. Klemens VIII – Schisma barcinonicum (Schizma bar- celońska), antypapież, kard. Gil Sanchez Munoz pochodził z Hiszpanii, kontynuował schizmę w okresie niewoli awiniońskiej.

– 50. Eugeniusz IV – Lupa caelestina (Wilk niebiański), wilk w herbie rodowym.

– 51. Feliks V – Amator crucis (Miłośnik krzyża), antypa- pież, książę sabaudzki z krzyżem rodowym w herbie.

– 52. Mikołaj V – De medicitate lunae (Z połowy księżyca) Tommaso Parentuscelli był biskupem w Luni.

– 53. Kalikst III – Bos pascens (Pasący się wół), kard. Alonso de Boria miał wizerunek wołu w herbie rodowym.

– 54. Pius II – De capra et albergo (Z kory i hotelu) Eneasz Sywiusz Piccolomini był sekretarzem kardynała Capranica (capra – koza) i Albertego.

– 55. Paweł II – De cervo et leone (Z jelenia i lwa), kard. Pietro Barba był biskupem Cervi (cervus – jeleń) oraz kościoła San Marco w Wenecji, w herbie którego był lew.

– 56. Sykstus IV – Piscator minorita (Rybak mniejszy), Francesco della Rovere był generałem zakonu franciszkanów braci mniejszych.

– 57. Innocenty VIII – Precursor Siciliae (Poprzednik Sycylii), Giambattista Cibo był nuncjuszem na dworze króla sycylijskiego.

– 58. Aleksander VI – Bos albanus in porto (Wół albański w porcie), kard. Rodrigo de Borgia był biskupem Albano: w herbie rodowym widniał wół.

– 59. Pius III – De parvo homine (Z małego człowieka), Francesco Todeschi Piccolomini znany był z niskiego wzrostu.

– 60. Juliusz II – Fructum Jovis juvabit (Będzie radował się owocem Jowisza). Drzewo to było w herbie papieża.

– 61. Leon X – De cratícula politiana (Z zagrody policjań- skiej), kard. Giovanni de Medici był nauczycielem w Poliziano.

– 62. Hadrian VI – Leo florentinus (Lew florencki), lew był w herbie rodowym papieża.

– 63. Klemens VII – Flos pilae (Kwiat piłki) w herbie rodowym kule i lilie.

– 64. Paweł III – Hiacintus medicorum (Hiacynt lekarski), kwiat ten widniał w herbie rodowym kardynała, ponadto sprawował pieczę nad kościołem Kośmy i Damiana, lekarzy wyniesionych na ołtarze.

– 65. Juliusz III – De corone montana (Z korony górskiej) Ciocchi del Monte miał koronę w herbie rodowym i nazwę góry w nazwisku.

– 66. Marceli II – Frumentum flaccidum (Zwiędłe zboże), Marcello Cervini miał w herbie kłosy zbożowe. Papież ten zmarł w 22 dniu od swej elekcji.

– 67. Paweł IV – De jide Petri (Z wiary Piotrowej), Gian Pietro Carafa był niezłomnym obrońcą moralności chrześcijańskiej.

– 68. Pius IV – Aesculapi pharmacuro (Lekarstwo Eskulapa), Giovanni Angelo de Medici studiował prawo i medycynę.

– 69. Pius V – Angelus nemorensis (Leśny anioł), Antonio Michele Ghisleri urodził się w miejscowości Bosco, co po włosku znaczy las.

– 70. Grzegorz XIII – Medium pilarum corpus (połowa kulistego ciała) w herbie kardynała widniała połowa ciała smoka.

– 71. Sykstus V – Axis in meditate signi (oś w pośrodku znaku) w herbie rodowym lew przecięty w połowie.

– 72. Urban VII – De rose coeli (Z rosy nieba), papież leczył się manną zwaną rosą niebiańską.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>