Leninowska definicja materii

W ten sposób Lenin przypisuje materii szereg cech nie odzwierciedlonych bezpośrednio w formule najczęściej nazywanej „leninowską definicją materii”. Kiedy śledzimy ten wątek rozważań autora Materializmu a Empiriokrytycyzmu dochodzimy do wniosku, że jego poglądy na temat tego, co to znaczy być materialistą w filozofii, daleko wykraczają poza tę odpowiedź, jaką uzyskuje się na to pytanie, ograniczając się do badania jego gnozeologicznych sformułowań dotyczących treści pojęcia materii.

Uświadamiamy sobie zarazem w ten sposób, że interpretacja myśli Lenina zmierzająca do sprowadzenia filozofii materializmu dialektycznego tylko do teorii poznania, a stanowiska materialistycznego tylko do uznawania istnienia obiektywnej rzeczywistości, mimo pewnych zawartych w tekście sformułowań, jest co najmniej jednostronna i na pewno nie jest jedyną możliwą ich interpretacją.

Materializm reprezentuje określone tradycje, między innymi w zakresie ontologii. Nurt materializmu nie daje się wystarczająco scharakteryzować, w sposób pełny przedstawić wyłącznie przez wskazanie sposobu, w jaki rozwiązane zostają w procesie jego historycznego rozwoju podstawowe zagadnienia samej tylko teorii poznania, mianowicie przez przyjęcie, że istnieje byt niezależny od „podmiotu”, warunkujący treść świadomości, oraz że w toku ewolucji poznania owe treści świadomości stają się coraz bardziej adekwatne cechom obiektywnego bytu.

Marks i Engels uważali, że jednym z najdonioślejszych zadań ich twórczości filozoficznej musi być przeszczepienie na grunt materializmu całego tego dorobku problematyki i pozytywnych rozwiązań, który został rozwinięty poza obrębem nurtu materialistycznego, zwłaszcza przez klasyczną filozofią niemiecką, a którego niedostrzeganie czyniło materializm ograniczonym, jednostronnym, niezdolnym do sprostania podstawowym teoretycznym problemom swej epoki. Lecz w owej próbie syntezy nurtów dotąd rozwijających się tradycyjnie niezależnie – materializm i idealizm nie zostają potraktowane równorzędnie. Marks i Engels lokalizują swe stanowisko w obrębie materializmu. Nazywając uznawany przez siebie obiektywny, a empirycznie poznawalny byt – materią, zdają się uważać za kontynuatorów również ontologicz- nej treści dotychczasowego materializmu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>