Legenda Sybilli – kontynuacja

Tymczasem autor wyżej wymienionej broszury pisze: „Mi- chalda, królowa ze Sabby, była trzynastą z rzędu proroków przyszłości i przybyła do Jeruzalem do króla Salomona w roku 578 przed narodzeniem Chrystusa Pana, by słuchać słynną mądrość”. Pomijając błędną stylistykę tej wypowiedzi, trzeba zwrócić uwagę na błąd historyczny. Dziś wiemy, że Jezus narodził się w 7 roku przed naszą erą. W VI wieku przed narodzeniem Jezusa Salomon nie żył już ponad 300 lat. W VI wieku Izrael jest podzielony na dwa królestwa: północne (Izrael) oraz południowe (Judea). Jest to okres działalności proroków: Nahuma, Sofoniasza, Haba- kuka, Jeremiasza, Ezechiela, Daniela.

Z najważniejszych wydarzeń w tym okresie należy wymienić panowanie Sedecjasza, upadek Jerozolimy (586), uprowadzenie Żydów do Babilonu. Autor broszurki pisze ponadto, że rozmowy Sabby z Salomonem zostały spisane w IX księgach, które do Rzymu przywiozła Sybilla-kumana za panowania Tarkwi- niusza Pryska. Niestety, jest to nie tyle legenda, co po prostu fałsz historyczny. Historycy są zgodni, że żadne pisma lub księgi królowej Saby nie zachowały się, jeśli w ogóle istniały, na cc nie ma żadnych dowodów. Trudno bowiem przypuścić, żeby autor biblijny, opisując wizytę królowej z południa u Salomona, pominął milczeniem tak ważny fakt. A przecież Żydzi przykładali niezwykłą wagę do pism mądrościowych.

Dalej autor cytuje rzekome proroctwa, pisząc że Jerozolima zostanie opanowana przez Rzymian. Otóż królowa Saby w X wieku nie mogła w swoim języku znać pojęcia – Rzymianie, ponieważ wtedy nie istniało miasto Rzym. Według datacji War- rona Rzym założono w 753 r. przed naszą erą, a więc w 240 lat po śmierci Salomona i Saby. Najlepszym dowodem, że tzw. proroctwo Sybilli jest falsyfikatem i to bardzo prymitywnym jest fakt używania w tekście nazw z okresu znacznie późniejszego, np. Ameryka, papież. Jak wiadomo nazwa Ameryki powstała dopiero w epoce nowożytnej w XVI wieku i pochodzi od nazwiska żeglarza włoskiego Amerigo Vespuccięgo, który opisał i zbadał ziemię odkrytą przez Kolumba. Podobnie nazwa papież nie mogła istnieć w epoce Salomona, gdyż nie było wtedy chrześcijaństwa.

Zdanie: „W tych dniach będzie siedział na stolicy Mesjasza papież Piotr” – jest wzięte ze średniowiecznej przepowiedni przypisywanej św. Malachiaszowi, arcybiskupowi Armagh, Prymasowi Irlandii i skompilowane z tekstem rzekomej przepowiedni Sybilli.

Reasumując, trzeba z całą stanowczością powiedzieć, że nigdy nie było żadnego proroctwa królowej Saby, a jeśli – załóżmy hipotetycznie – było, to na pewno nie zachowało się do naszych czasów nawet w odpisach. Wszystkie tzw. proroctwa Sybilli są falsyfikatami napisanymi w czasach nowożytnych przez różnych autorów, którzy powoływali się na władczynię Saby.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>