Izajasz – jeden z największych proroków Starego Testamentu cz. II

Tak pisać o Chrystusie na siedem wieków przed Jego narodzeniem, mógł tylko człowiek, któremu Bóg to objawił. Ponadto Izajasz przepowiedział upadek Babilonu i …koniec świata: Oto Pan pustoszy ziemię, niszczy ją i przewraca jej powierzchnię, a mieszkańców rozprasza (…) Tak, upusty otworzą się w górze i podwaliny ziemi się zatrzęsą. Ziemia rozpadnie się w drobne kawałki, ziemia pękając wybuchnie, ziemia zadrgawszy zakołysze się, ziemia się mocno będzie zataczać jak pijany i jak budka na wietrze będzie się chwiała: grzech jej zaciąży nad nią, tak iż upadnie i już nie powstanie (Iz 24,1-2, 18-21).

Dziś wiemy, że katastrofa kuli ziemskiej jest możliwa i prawdopodobna na podstawie przesłanek geologicznych, astronomicznych i kosmologicznych. Ziemię może zniszczyć kometa, potężny bolid lub asteroid. Naukowcy zajmujący się geologią – J. Velikowsky, L. Subala, P. Warlow – opracowali teorię prze- biegunowienia Ziemi. Ich zdaniem na skutek nadmiernego zbliżenia się komety lub planety Venus bądź gigantycznego trzęsienia Ziemi, nastąpi przesunięcie kontynentów, wskutek czego przesunie się ciężar jądra Ziemi będącej w ruchu rotacyjnym. Będzie się ona odchylać stopniowo, tak że biegun północny będzie tam, gdzie południowy i na odwrót.

Jaką rolę odegrał ten wielki prorok? Otóż Królestwo Judy za panowania Ezechiasza przeżywało okres rozkwitu, sprzyjały temu różne okoliczności. Władcą był obrońca jahwizmu (pamiętajmy, że o jud’aizmie należy mówić dopiero od roku 587, gdy armia Nabuchodonozora zburzyła świątynię jerozolimską), a jednocześnie znakomity polityk. Mając świadomość, co stało się z Samarią, utworzył skarbiec wojenny, umacniał stan rycerski, magazynował broń, budował mury obronne, stawiał twierdze i zamki. Do dziś zachował się podziemny tunel prowadzący aż do sadzawki Siloe. W tym okresie Asyria toczyła wojnę z księciem Aramu Merobakiem Baladanem, który podbił Babilon. Z kolei w Egipcie władzę sprawował faraon z XXV dynastii. Ezechiasz prowadził negocjacje z księciem aramejskim. Z politycznego punktu widzenia wydawało się, iż Królestwu Judy nic nie mogło zagrozić, a jednak prorok Izajasz grzmiał: Twoi ludzie polegną od miecza i twoi rycerze na wojnie. Jękną jej bramy i okryją się żałobą a spustoszenie na ziemi wszędzie (…) Do moich uszu dotarł głos Pana Zastępów: „Na pewno wiele domów ulegnie ruinie: wspaniałe i wygodne – będą bez mieszkańców! (…) wody rzeki gwałtowne i obfite – król asyryjski i cała jego chwała – i wtargną do wszystkich jej łożysk, i przekroczą wszystkie jej strome brzegi, i wedrą się do Judy, zatopią i przeleją się, aż sięgną po szyję”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>