Filozofia materialistyczna

Ustosunkowanie się do wszystkich tych zarzutów stanowiło i zawsze stanowi dla zwolenników światopoglądu materialistycznego nader istotne zadanie. Wymaga to przede wszystkim wyraźnego sprecyzowania treści, jaką materializm wkłada w tezę o materialności świata.

Filozofia materialistyczna ma za sobą długą historię. O ciągłości tej historii decydują pewne wspólne wszystkim kierunkom materialistycznym wątki, mimo iż w różnych okresach filozofia ta przybierała rozmaite postaci. Programowym dążeniem materializmu było zawsze i jest dzisiaj rozpatrywanie przyrody taką, jaką ona jest, bez odwoływania się do jakichkolwiek czynników nadprzyrodzonych, wyjaśnianie wszystkich zjawisk i procesów na mocy poznanych prawidłowości przyrody. Przekonanie, że realnie istnieje tylko materia, że jej własności i prawidłowości, jakim ona podlega, warunkują wszystkie procesy i zjawiska, łącznie z całością zjawisk psychicznych, duchowych, stanowi treść podstawowej tezy materializmu, niezależnie od form, jakie przybierał on w historii.

Na mocy tego przekonania materialiści dążyli zawsze do wyjaśniania wszystkich zjawisk psychicznych, traktując je jako wtórne wobec zjawisk fizycznych, lecz zarazem rozumiejąc je jako w równej mierze naturalne (to znaczy nie nadprzyrodzone) co zjawiska fizyczne. Traktowanie zjawisk psychicznych jako zjawisk przyrody nie musi oznaczać rezygnacji z poszukiwań ich społecznego uwarunkowania, bowiem uwarunkowanie społeczne jest jedną z form uwarunkowania przyrodniczego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>