Dwie płaszczyzny działania chrześcijanina

Dziś powtarzają ją i propagują wszyscy filozofowie katoliccy. Ale jej sens bywa różnie interpretowany, w zależności od tego, jak pojmuje się stosunki pomiędzy „porządkiem duchowym” a cywilizacją i życiem politycznym.

Maritain odróżnia wyraźnie dwie płaszczyzny działania chrześcijanina: „Na pierwszej płaszczyźnie działania, która jest płaszczyzną duchową w najściślejszym znaczeniu, działamy – pisze Maritain w imieniu chrześcijan – jako członki Mistycznego Ciała Chrystusa. Czy to w dziedzinie życia liturgicznego i sakramentalnego, działalności cnót czy kontemplacji, apostolstwa czy dzieł miłosierdzia nasze działanie z natury swej, jako do determinującego je przedmiotu, zmierza do życia wiecznego, Boga i rzeczy Bożych, do odkupiającego dzieła Chrystusa, którym służy w sobie i w innych. To płaszczyzna Kościoła.

Na drugiej płaszczyźnie działania, która jest płaszczyzną doczesną, działamy jako członki społeczności ziemskiej zaangażowane w sprawy życia ziemskiego ludzkości. Nasze działanie, czy to intelektualne, czy moralne, naukowe i artystyczne, czy też społeczne i polityczne, będąc zawsze, jeśli jest prawe, podporządkowane Bogu jako celowi ostatecznemu, zmierza z natury swej do dóbr, które nie są życiem wiecznym, ale które, ogólnie biorąc, dotyczą spraw doczesnych, cywilizacji lub kultury. To płaszczyzna świata”.

To odróżnienie porządku cywilizacji i kultury od porządku Kościoła i religii nie oznacza ich całkowitego oddzielenia. Biblijna formuła: „Oddajcie cesarzowi, co jest cesarskie, a Bogu, co boskie” nie wyklucza – zdaniem Maritaina – związku między doczesną i duchową płaszczyzną działania chrześcijanina. Maritain dowodzi, że kultura i cywilizacja służąca celowi ziemskiemu musi być odniesiona do życia wiecznego i podporządkowana życiu wiecznemu, które jest celem religii. Zwalcza zdecydowanie laickie ujęcie społeczeństwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>