Daniel i Micheasz o Mesjaszu

Narodziny Mesjasza Bóg przepowiedział przez usta Daniela i Micheasza na wiele wieków przedtem. Daniel na sześć wieków przed Chrystusem głosił: Od chwili, kiedy wypowiedziano słowo, że nastąpi powrót i zostanie odbudowana. Jerozolima, do władcy Pomazańca – siedem tygodni i sześćdziesiąt dwa tygodnie (Dn 9.25). Jeżeli uwzględnimy semicki sposób liczenia czasu – tygodnie oznaczają tutaj okresy siedmioletnie, podobnie jak w Księdze Jeremiasza – to sens powyższej wypowiedzi jest następujący: od momentu odbudowania Jerozolimy do czasu działalności publicznej Chrystusa upłynie 69 tygodni lat, czyli 483 lata.

W 453 r. król perski Artakserkes Mekrocheir (zwany Dłu- goręki) pozwolił Żydom odbudować Jerozolimę, zaś w 483 lata potem rozpoczął publiczne nauczanie Chrystus. Zdumiewające są słowa Daniela dotyczące Jezusa jako Syna Człowieczego: Patrzałem aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata J-ego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła – płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu (…) a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie (Dn 7-9,14).

Daniel był pierwszym prorokiem, który expressis verbis przepowiedział zmartwychwstanie ludzi w czasach ostatecznych: W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze. Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze (Dn 12,2-4). To proroctwo potwierdził Jezus.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>