Daniel i Micheasz o Mesjaszu cz. II

Dokładne miejsce narodzin Jezusa przepowiedział Micheasz na 600 lat przed Chrystusem: A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród. plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności (Mi 5,1-2). Ten fragment Księgi Micheasza ewangeliści Mateusz i Jan odnoszą do narodzin Chrystusa. Nazwa Efrata pochodziła od słynnego rodu Efrata, mieszkającego w okręgu, do którego należało Betlejem, w odróżnieniu od Betlejem położonym w Galilei. Król Dawid pochodził właśnie z tego rodu i tego miasta. Dlatego niektórzy Żydzi zwracali się do Jezusa – „Synu Dawida”. Prorocy Amos, Ozeasz, Izajasz, Ezechiel przepowiadali, że Mesjasz będzie potomkiem Dawida.

O proroku Danielu wiemy niewiele, chociaż jego imię wymieniane jest w źródłach pozabiblijnych, np. w tekstach ugaryc- kich Aqha oraz papirusach ąumrańskich w „Modlitwie Naboni- da”. Pochodził z pokolenia Judy z rodziny arystokratycznej, byc może nawet królewskiej. W 605 r. uprowadzono go do Babilonii po upadku Jerozolimy. Przebywał na dworze Nabuchodonozora jako jeden z jego paziów. Uczył się chaldejskiego, poznawał re- ligię mezopotamską, tradycję, kulturę. Wyjaśniał władcy babilońskiemu znaczenie snów, przepowiadał przyszłość, dzięki czemu słynął z mądrości. Nabuchodonozor mianował go zarządcą prowincji babilońskiej i przełożonym astrologów, wróżbitów i mędrców. Na dworze króla nosił imię Belteszasser.

Jeden ze snów Nabuchodonozora niepokoił władcę. Daniel wyjaśnił mu jego znaczenie: (…) to jest wyjaśnienie, królu, i postanowienie Najwyższego, które dopełni się na królu, moim panu. Wypędzą cię spośród ludzi i będziesz przebywał wśród lądowych zwierząt. Tak jak wołowi będą ci dawać trawę do jedzenia, a rosa z nieba będzie cię zwilżać. Siedem okresów czasu upłynie nad tobą, aż uznasz, że Najwyższy jest władcą nad królestwem ludzkim i powierza je, komu chce (…) pozostawi ci królestwo, skoro uznasz, że Niebo sprawuje władzę. Dlatego, królu, przyjmij moją radę i okup swe grzechy uczynkami sprawiedliwymi, a swoje nieprawości miłosierdziem nad ubogimi: wtedy może pomyślność okaże się trwała (Dn 5,22-24).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>