Category Socjologia

Apokalipsa w nauce, przepowiedniach i proroctwach

Nie tylko Biblia mówi o końcu świata i niewyobrażalnych kataklizmach w przyrodzie. To, że życie nie może istnieć na Ziemi w nieskończoność, a gatunek ludzki rozwijać się bez ograniczeń, można dowieść naukowo. Wszystko w naturze jest skończone, ilość surowców, produkcja żywności, źródła energii. Ziemia rodzi raz do roku, a ludzkość rośnie w postępie geometrycznym na ograniczonej powierzchniowo planecie. Życie biologiczne istnieje również dzięki energii słonecznej utrzymującej odpowiednią temperaturę i zachodzeniu fotosyntezy wśród roślin. Bez fotosyntezy nie byłoby tlenu, a bez tlenu życia. Słońce emituje energię nie za darmo, bo kosztem nieustannego zużycia własnej masy. Energia ta powstaje w tzw. cyklu Bethego z reakcji termojądrowej – przemiany wodoru w hel. Ponieważ masa słońca jest skończona, musi nastąpić kiedyś taki moment, gdy masa słońca zacznie się kurczyć, ponieważ spora jej część zostanie wyemitowana w energii fotonowej. Zjawisko to można porównać do palącej się świecy, która stale zmniejsza swoją objętość. Kurczenie się masy słońca tym samym musi spowodować spadek natężenia pola grawitacyjnego, dzięki któremu Ziemia utrzymuje się w przestrzeni kosmicznej w orbicie słonecznej. Jeśli pole grawitacyjne zmaleje dwukrotnie, to wówczas ziemia musi wypaść z orbity słonecznej i poszybować w kosmos, oddalając się od jedynego źródła światła. Tym sposobem życie na planecie musi zaniknąć, gdyż nie będzie warunków, aby mogło ono istnieć w jakiejkolwiek postaci.

czytaj więcej

Parada intymnych części ciała

Od 1968 r. używanie testów genetycznych stało się powszechnie akceptowane jako sposób na wyłapanie mężczyzn, którzy chcieliby wziąć udział w zawodach sportowych w konkurencjach kobiecych. Metodę tę wprowadzono na olimpiadzie w Tokio jako skromniejszą i bardziej dyplomatyczną alternatywę wobec paradowania kobiet nago przed lekarzami. Z pewnością niektórzy przypiszą odstraszającej funkcji testu fakt, że żadnego mężczyzny nie przyłapano na udawaniu kobiety. Ale jeszcze przed wprowadzeniem testów genetycznych był jeden taki przypadek, kiedy mężczyzna przebrał się za kobietę, by startować w igrzyskach olimpijskich. Był to niemiecki skoczek wzwyż, który zdemaskowany po zawodach twierdził, że to naziści zmusili go do tej maskarady (zajął czwarte miejsce w swojej konkurencji).

czytaj więcej

Lista kryptogramów papieży bez interpretacji A. Giaconusa

Na Urbanie VII kończy się lista kryptogramów, które wyjaśnił Giaconus. Nazwiska dalszych papieży nie mają zinterpretowanych kryptogramów. Krytycy proroctwa Malachiasza wysuwali z tego powodu zarzut, że do Urbana VII, a więc doj 1590 r. kryptogramy dobrze pasowały do nazwisk papieży, ale tylko dlatego, że zostały dokonane ex post, a więc w latach 1585- -1590, nie zaś w XII stuleciu. Ich zdaniem motyw powstania takiego proroctwa był dość prozaiczny: chodziło o to, żeby przeforsować na długotrwałym konklawe kardynała Sfondratiego, który przybrał później imię Grzegorza XIV. W ówczesnym kolegium kardynalskim różne zwalczające się stronnictwa polityczne nie mogły uzgodnić między sobą kandydata do nawy Piotrowej. Tymczasem_na liście Malachiasza po Urbanie VII widniało hasło De antiquitatis urbis (ze starożytnego miasta). Kard. Niccola Sfondrati pochodził ze starożytnego miasta Cremony.

czytaj więcej

Edukacja sentymentalna cz. II

Ciało i mózg dochodzą do tego drogą powtórek i ćwiczeń. Badania pokazują, na przykład, że kiedy tylko ucho i wszystkie komórki nerwu słuchowego są gotowe, wysyłają do mózgu mieszaninę sygnałów przez splątane ścieżki nerwowe. Ale mózg cechuje szczególna umiejętność: sortuje on sygnały na podstawie ich cech wspólnych. Kiedy jakaś nuta dotrze do ucha, wysyła ono natychmiast setki sygnałów nerwowych do mózgu. Najpierw mózg nie umie rozróżniać tych sygnałów od przypadkowych zakłóceń innych sygnałów wysyłanych z ucha. Ale jego obwód odnotowuje, że pewne sygnały przychodzą w tym samym czasie i wzmacnia te połączenia, do których one docierają. W ten sposób uczy się wybierać zbiór sygnałów nerwowych, które reprezentują tę pojedynczą nutę.

czytaj więcej

Daniel i Micheasz o Mesjaszu

Narodziny Mesjasza Bóg przepowiedział przez usta Daniela i Micheasza na wiele wieków przedtem. Daniel na sześć wieków przed Chrystusem głosił: Od chwili, kiedy wypowiedziano słowo, że nastąpi powrót i zostanie odbudowana. Jerozolima, do władcy Pomazańca – siedem tygodni i sześćdziesiąt dwa tygodnie (Dn 9.25). Jeżeli uwzględnimy semicki sposób liczenia czasu – tygodnie oznaczają tutaj okresy siedmioletnie, podobnie jak w Księdze Jeremiasza – to sens powyższej wypowiedzi jest następujący: od momentu odbudowania Jerozolimy do czasu działalności publicznej Chrystusa upłynie 69 tygodni lat, czyli 483 lata.

czytaj więcej

Apokalipsa w nauce, przepowiedniach i proroctwach – kontynuacja

Dlaczego? Wniosek taki wynika z modelu kosmologicznego Friedmana: „Ewolucja Wszechświata zaczyna się Wielkim Wybuchem, którego geometryczny odpowiednik stanowi tzw. początkowa osobliwość (…) w modelu zamkniętym ucieczka galaktyk zamieni się kiedyś w zbliżacie się, po czym cały świat zapadnie si.ę do końcowej osobliwości. W modelach otwartych natomiast ekspansja Wszechświata będzie trwać nieograniczenie.

czytaj więcej

Proroctwo Izajasza – kontynuacja

Bibliści i historycy zastanawiali się nad tym tajemniczym Aniołem Pańskim. To, że był to fakt rzeczywisty, a nie legenda, potwierdzają źródła pozabiblijne, np. tak wybitny historyk jak Herodot z Halikarnasu (489-425), ojciec greckiej historiografii, opisał to wydarzenie w dwa wieki potem, ale podał własną interpretację tego faktu. Jego zdaniem to, co Żydzi przypisywali Aniołowi Pańskiemu w rzeczywistości było epidemią pochodzącą od szczurów, których tysiące obezwładniło rycerzy Sennacheryba. Być może Herodot ma rację. Nie można bowiem wykluczyć, że Bóg w swej Opatrzności posługuje się czynnikami naturalnymi. Dziś wiemy, że tajemniczy ogień z nieba, który zniszczył Sodomę i Gomorę był erupcją wulkanu, co potwierdzają badania archeologiczne.

czytaj więcej

Kim był mistrz sprawiedliwości?

Ogień pożre głębokości ziemi i szerokość jej powierzchni. Fundamenty gór się stopią, a korzenie skał staną się strumieniami smoły: będzie wszystko pożarte aż do wielkiego oceanu, a rzeki Beliala dostaną się do najgłębszego podziemia Abbaddonu. Głębie oceanu będą huczeć od przelewających się fal błota. Ziemia będzie krzyczeć, że plaga przychodzi na świat. Wszystkie jej głębie będą krzyczeć, osłupieją wszyscy, którzy na niej mieszkają i będą bez sił, bo tak wielkie będzie zniszczenie, gdyż Bóg pełnią swej mocy grzmieć będzie i sprawi, że święte Jego mieszkanie usłyszy Prawdę Jego chwały.

czytaj więcej

Głos jego pana

Przez tę masę hałasów z bezpośredniego sąsiedztwa przedostają się dźwięki, które z czasem coraz silniej rezonują i nabierają jakiegoś znaczenia: to głosy ludzi rozmawiających w świecie na zewnątrz macicy. W ostatnich miesiącach ciąży głosy te umacniają więź pomiędzy rosnącym płodem a jego bliźnimi, kształtując związek uczuciowy, który będzie miał istotne znaczenie po porodzie. Najlepiej i najwyraźniej słychać głos matki, który dochodzi bezpośrednio do dziecka poprzez płyny krążące w jej ciele.

czytaj więcej

Polska chroniona przez Miłosierdzie Boże

Nastąpi atak przez zaskoczenie Niemiec. Rosja runie na Europę i wciągnie wszystkie państwa Układu Warszawskiego, pomijając działania Polski i Czech. Rosja zemści się za cios z tyłu i przegraną na Wschodzie z Chińczykami. Dojdzie do Atlantyku i wtedy ruszą inne narody przeciwko Rosjanom. Rosjanie będą się cofać, zostawiając spalone ziemie i popioły miast. (…)

czytaj więcej

Daniel i Micheasz o Mesjaszu cz. II

Dokładne miejsce narodzin Jezusa przepowiedział Micheasz na 600 lat przed Chrystusem: A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród. plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności (Mi 5,1-2). Ten fragment Księgi Micheasza ewangeliści Mateusz i Jan odnoszą do narodzin Chrystusa. Nazwa Efrata pochodziła od słynnego rodu Efrata, mieszkającego w okręgu, do którego należało Betlejem, w odróżnieniu od Betlejem położonym w Galilei. Król Dawid pochodził właśnie z tego rodu i tego miasta. Dlatego niektórzy Żydzi zwracali się do Jezusa – „Synu Dawida”. Prorocy Amos, Ozeasz, Izajasz, Ezechiel przepowiadali, że Mesjasz będzie potomkiem Dawida.

czytaj więcej

Edukacja sentymentalna

Dopóki dziecko nie jest przygotowane do porodu, przez ponad dziewięć miesięcy jest zamknięte w ciemnym inkubatorze. I mimo że nigdy nie opuszczało swoich wodnych powijaków, przebyło już niewyobrażalnie daleką drogę.

czytaj więcej

Czego dotyczy III tajemnica fatimska?

W objawieniach fatimskich w 1917 r. Najświętsza Maryja Panna przekazała swoim wybrańcom Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji w zasadzie jedną tajemnicę składającą się z trzech części. Wiadomo, że dwie pierwsze części dotyczą wizji wiecznego potępienia i nowego wówczas nabożeństwa liturgicznego do Niepokalanego Serca Maryi. Część III zawiera treść, której publicznie jeszcze nie opublikowano. A jednak są poważne przesłanki, by sądzić że III tajemnica jest znana, chociaż jej ujawnienie nie było oficjalne. Jakie to przesłanki?

czytaj więcej

Koniec świata

O końcu świata wyraźnie nauczał Jezus: Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego (…) Zaraz też po ucisku owych diii słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku: gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebieskie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą (Mt 24, 26-31).

czytaj więcej

Kiedy nadejdzie Dzień Pański?

Rozważania o końcu świata nie były obce nie tylko jasnowidzom i prorokom, ale także uczonym. 300 lat przed narodzeniem Chrystusa historyk i astronom babiloński Berossos pisał, że wszelkie katastrofy na ziemi zależą od położenia planet. Seneka znał dzieła Berossosa i cytował jego poglądy: „Berossos mówi, że katastrofy te zależą od ruchów planet. Jest tego tak pewny, że podaje nawet dokładnie datę ognistej pożogi i wielkiej powodzi. Twierdzi on, iż spłonie wszystko, co ziemskie, gdy planety poruszające się po różnych orbitach spotkają się w czasie znaku Raka i tak się ustawią, że utworzą jedną linię (cyt. John Gribbin, Stephen Plagemann, The Juppiter Effect, 1979)

czytaj więcej