Category Filozofia

Filozofia jako teoria poznania

W istocie zatem materializmowi dialektycznemu obca jest „teoria bytu”, „ontologia”, ale w szczególnym, historycznie dość usprawiedliwionym sensie tego terminu – mianowicie ontologia spekulatywna, która miałaby pretensję do orzekania czegoś o naturze obiektywnego bytu niezależnie od treści teorii naukowych i wyników badań doświadczalnych. Sprzeciw marksisty wobec tak pojmowanej ontologii nie może budzić w nikim zdziwienia. W tym sensie właśnie – taką interpretację narzuca znajomość tekstów Anty-Duhringa i Dialektyki Przyrody – Engels pisał, że „Z całej dotychczasowej filozofii pozostaje jako samoistna dziedzina tylko nauka o myśleniu i jego prawach – logika formalna i dialektyka. Wszystko inne rozpływa się w pozytywnej nauce o przyrodzie i o historii”. (F. Engels, Anty-Diih- ring, Warszawa 1949, s. 31).

czytaj więcej

DWIE ALIENACJE CZ. II

Ten podstawowy fakt został uwydatniony przez Maine de Birana w tym, co dotyczy naszego związku ze światem, a przez współczesnych egzystencja- listów w tym, co się tyczy naszego związku z drugą osobą. Niepodobna przecenić znaczenia tego faktu. Przesądza on o rozwoju całego personalizmu i wszystkich jego szczegółowych wskazań. On też przeciwstawia personalizm współczesnemu indywidualizmowi i nie pozwala mu na to, aby dać się użyć jako etykieta jakiejś nowej odmiany liberalizmu- Człowiek-osoba nie jest człowiekiem rozproszonym – jest on otoczony, wciągnięty i powołany. Puszczenie w niepamięć tej prawdy jest wielkim grzechem Zachodu.

czytaj więcej

CZY DO POMYŚLENIA JEST RUCH BEZ MATERII? CZ. II

Jak widzimy, czterdzieści lat temu też trafiali się przyrodnicy, gotowi przypuścić, że do pomyślenia jest ruch bez materii: według orzeczenia Dietzgena byli oni „w tym punkcie” wizjonerami, rojącymi o duchach. Na czymże polega związek idealizmu filozoficznego z oderwaniem materii od ruchu, materii od siły. A może w samej rzeczy „oszczędniej” jest myśleć, że ruch istnieje bez materii?

czytaj więcej

Legenda Sybilli

W tradycyjnej religijności polskiej do dziś pokutuje mit Sybilli, tajemniczej prorokini, której liczne przepowiednie w różnych epokach historycznych były i są czytane i masowo rozpowszechniane. Nawet obecnie „Wydawnictwo Polskie” opublikowało małą broszurkę – „Proroctwo Michaldy, królowej ze Sabby 13 Sybilli”. Można złośliwie powiedzieć, że ktoś robi pieniądze na ludzkiej naiwności i ignorancji.

czytaj więcej

Front polityczny Ozeasza

W 745 r. królem Asyrii zostaje Tiglat-Pileser II, w Biblii znany pod imieniem Pul. Po licznych rewoltach i zamordowaniu kolejno trzech władców Samarii jej królem zostaje Manachem, który zdaje sobie sprawę z zagrożenia asyryjskiego i dlatego postanawia zostać lennikiem Tiglata. Podobnie postąpił syn Manache- ma. Ale homagium składane Asyrii było kosztowne, zwłaszcza dla Samarii. Grupa wojskowych na czele z Pekachem dokonuje zamachu stanu, obalając VII dynastię królewską Samarii.

czytaj więcej

Dziecinna zabawa – kontynuacja

Chłopcy z grapy kontrolnej nie mający WPN oczywiście częściej bawili się „chłopięcymi” zabawkami i woleli się bawić z innymi chłopcami. Dziewczynki z grapy kontrolnej najchętniej bawiły się „dziewczęcymi” zabawkami i z innymi dziewczynkami. Ale Hines odkryła, że dziewczęta z WPN (te które w życiu łonowym były wystawione na wysoki poziom andro- genów) częściej niż ich zdrowe rówieśnice bawiły się „męskimi” zabawkami i z chłopcami. Również te dziewczynki można by było opisać jako „chłopczyce”. Między chłopcami mającymi WPN a tymi z grapy kontrolnej nie było widać istotnych różnic, który to wynik według Hines, można by prognozować z podobnych badań przeprowadzonych ze zwierzętami.

czytaj więcej

Śmierć Nabuchodonozora

Trzeba było mieć wiele odwagi, żeby przed władcą najpotężniejszego wówczas państwa wygłosić tak niepomyślne proroctwo. A jednak spełniło się ono całkowicie i dosłownie. Nabu- ehodonozor (właściwe imię babilońskie Nabu-kudurr-ussur) żył w latach 604-562, był synem Nabopolassara. Zachorował psychicznie i było to powodem do jego usunięcia. Przez siedem lat nie sprawował władzy, mieszkał wśród zwierząt na pustkowiu, żywił się trawą, roślinami i owocami. W Księdze Daniela cytowane są słowa Nabuchodonozora świadczące o jego nawróceniu: Gdy zaś upłynęły oznaczone dni, ja, Nabuchodonozor, podniosłem oczy ku niebu. Wtedy powrócił mi rozum i wysławiałem Najwyższego: uwielbiałem i wychwalałem Żyjącego na wieki, bo Jego władza jest władzą wieczną, panowanie Jego przez wszystkie pokolenia. Wszyscy mieszkańcy ziemi nic nie znaczą: według swojej woli postępuje On z niebieskimi zastępcami. Nie ma nikogo, kto by mógł powstrzymać Jego ramię i kto by mógł powiedzieć do Niego: Co czynisz? (…) W tej samej chwili powrócił mi rozum i na chwałę Jego panowania powrócił mi majestat i blask. Doradcy moi i możnowładcy odszukali mnie i przywrócili mi władzę królewską (…) Ja, Nabuchodonozor, wychwalam teraz, wywyższam i wysławiam Króla Nieba. Bo wszystkie Jego dzieła są prawdą, a drogi Jego sprawiedliwe, tych zaś, co postępują pysznie, może On poniżyć (Dn 4,31-34).

czytaj więcej

Pojawienie się Antychrysta

Również św. Paweł w liście do Rzymian (por. 11,25-26) sugerował, że naród izraelski nawróci się i uwierzy w Chrystusa. W tym właśnie kontekście słowa Pisma św. interpretowali Ojcowie Kościoła: św. Hieronim i Augustyn z Hippony. Ten ostatni pisał: Jest bardzo głośne zdanie i przekonanie wierzących, że w ostatnim czasie przed sądem Żydzi uwierzą w prawdziwego Chrystusa, to jest w naszego Chrystusa (por. De ciuitate Dei) Ten „znak czasu” spełni się, jeśli tylko większa część Żydów uwierzy w Mesjasza, Jezusa z Nazaretu.

czytaj więcej

Przyszłość świata w oczach Nostradamusa cz. III

„Nieszczera unia będzie krótkotrwała, jedni się zmieniają, Większość się reformuje, Na okrętach będzie naród wytrzymały, Wówczas Rzym otrzyma nowego leoparda”.

czytaj więcej

III wojna światowa w wizji jasnowidzów – kontynuacja

W konsekwencji obie strony zniszczyłyby się wzajemnie. Ta właśnie równowaga strachu gwarantuje pokój. Prezydent USA J. Carter powiedział w Wiedniu do Breżniewa: „Panie sekretarzu generalny, jeśli między nami dojdzie do wojny, to prochów komunizmu nie odróżnimy od prochów kapitalizmu”. Innymi słowy' jak dotychczas obowiązuje zasada: kto atakuje pierwszy, ginie jako drugi. Prezydent Reagan postanowił tę zasadę zmienić i podjął decyzję o SDI, czyli realizacji takiego programu obrony kosmicznej, w wyniku którego żadne z rakiet lub samolotów, obojętnie skąd by wystartowały, nie doleciałyby do terytorium USA. Oznacza to zachwianie dotychczasowej równowagi militarnej na korzyść Ameryki, ponieważ mocarstwo to będzie mieć możliwość w przyszłości przeprowadzenia ataku nuklearnego bez narażenia się na atak odwetowy.

czytaj więcej

Przyszłe losy świata a objawienia fatimskie

Otóż Jan XXIII apelował do sumienia przywódców supermocarstw, prosząc by na drodze rokowań pokojowych rozwiązali konflikt polityczny grożący nieobliczalnymi konsekwencjami i zacytował fragment z III części fatimskiej, który brzmi: „Także dla Kościoła nastąpi okres ciężkich doświadczeń. Kardynałowie wystąpią przeciwko kardynałom. Biskupi przeciwko biskupom. Oblicze Kościoła się zaciemni, a świat ogarnie przerażenie. W drugiej połowie XX wieku rozpęta się straszna wojna. Ogień i płomienie uderzą z nieba. Wody oceanu będą parować. Piana wzbije się wysoko w górę, pokrywając wszystko śmiertelną pokrywą? Z godziny na godzinę zginą miliony ludzi. Ci zaś którzy pozostaną przy życiu, będą zazdrościć zmarłym. Gdzie spojrzeć, tam ziemia będzie pokryta ruinami, we wszystkich krajach nędza, strach i bieda. Zginą zarówno dobrzy, jak i źli. Całe narody ze swymi rządami”. Z powyższego wynika, że treść III tajemnicy fatimskiej rzeczywiście jest apokaliptyczna.

czytaj więcej

Święci i ich wizje – kontynuacja

Zapytałem sam siebie: czy to sen, czy jawa … i klasnąłem w dłonie i biłem się w piersi, aby się upewnić, że prawdą a nie złudzeniem jest to, co widzę. Cała ta rzesza młodzieży zbliżała się do mnie i zatrzymała w odległości ośmiu do dziesięciu kroków. W tym momencie zabłysło ogromne światło, muzyka ucichła i zaległo głębokie milczenie. Z oczu wszystkich chłopców promieniowała niezmierna radość, a na ich twarzach widniał spokój doskonałego szczęścia. Spoglądali na mnie ze słodkim uśmiechem na ustach i zdawało się, jakby chcieli przemówić, ale milczeli.

czytaj więcej

Inspiracja

Dziecko w brzuchu matki jest jak ssak zanurzony w wodzie i tak jak nurkowi dostęp do powietrza atmosferycznego zapewnia mu rurka. Jednak w przeciwieństwie do rurki płetwonurka, sznur pępowiny przewodzi płyn wzbogacony w tlen uzyskany po wstąpieniu do łożyska. Z drugiej strony, płuca zbudowane do utleniania krwi są nie używane i wypełnione płynem owodniowym. Na długie miesiące przed porodem dziecko zaczyna się przygotowywać do tego krytycznego momentu, kiedy ktoś przetnie pępowinę i pozostawi je przez chwilę bez zapasu tlenu. Wszystko wtedy zależy od tego, czy przerażone potrafi zachłysnąć się i zaczerpnąć pierwszy z około 800 milionów oddechów. Płuca długo ćwiczyły, aby się przysposobić do tej chwili. Około 24 tygodnia ciąży dziecko zaczyna naśladować czynność oddychania, wdychając i wydychając płyn owodni z otaczającego go worka. Tego rodzaju ruch ćwiczy mięśnie oddechowe i pomaga im w uzyskaniu koordynacji.

czytaj więcej

Przepowiednia św. Malachiasza – kontynuacja

Jan XXIII (Pastor et nauta – Pasterz i żeglarz) był patriarchą Wenecji i często pływał gondolą, sporo też podróżował po świecie. Paweł VI (Flos florum – Kwiat kwiatów) miał w herbie lilie, a więc kwiat kwiatów. Jan Paweł I (De mediate lunae

czytaj więcej

Kiedy nadejdzie Dzień Pański? – kontynuacja

Współcześnie również nie brak spekulacji na temat końca świata, który ma nastąpić rzekomo w roku 2000 i będzie równoznaczny z wybuchem III wojny światowej. Powyższych delibe- racji nie można traktować poważnie, gdyż tajemnica końca świata znana jest jedynie Bogu, co Chrystus powiedział: Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowi w niebie, ani Syn, tylko Ojciec (Mk 13,32).

czytaj więcej