Autonomia politycznej świadomośći katolików

Uznając autonomię politycznej świadomości katolików i broniąc praw świeckich do swobodne go – w granicach niesprzecznośei z dążeniami do celów religii – wyboru politycznego, Maritain jest jednym z rzeczników katolicyzmu „otwartego”.

Nic dziwnego, że maritainowskie rozróżnienie porządku duchowego i doczesnego spotyka się z tak gwałtownymi atakami ze strony integrystycznej prawicy katolickiej. Ale wydaje się nie ulegać wątpliwości, że „otwarta” koncepcja zaangażowania chrześcijanina w sprawy doczesne i związana z nią krytyka integryzmu jest wyrazem dążeń do umocnienia pozycji Kościoła poprzez zabezpieczenie go przed kompromitacjami, towarzyszącymi jego roszczeniom do „administrowania i zarządzania sprawami doczesnymi”. Kościół powinien – zdaniem Maritaina– wyzwolić się z troski „zarządzania i administrowania” sprawami doczesnymi, aby w przyszłości mógł nadal realizować swe prawa do „sądzenia 2 góry” życia społecznego. Maritain zdaje sobie sprawę z tego, że laicyzacja polityki jest faktem nieodwracalnym, faktem, z którym musi liczyć się Kościół, jeśli chce zachować pewien wpływ na życie społeczne i inspirować w jakiejś mierze polityczne postawy świeckich chrześcijan. Uznanie konieczności porzucenia tradycyjnych aspiracji Kościoła do zinstytucjonalizowanego zwierzchnictwa nad całością życia społecznego jest – dla Maritaina – warunkiem umocnienia pozycji Kościoła. Dążenia reformatorskie Maritaina są – jeśli użyć sformułowania Leszka Kołakowskiego – funkcją jego postawy „kontrreformacyjnej”. Krytyka integryzmu, jaką podejmuje on w swoich pracach, jest reakcją i odpowiedzią na krytykę zewnętrzną, kwestionującą nie tylko określone formy instytucjonalnego działania Kościoła w życiu doczesnym, ale także autorytet Kościoła w sprawach społecznych i jego uprawnienia do „sądzenia z góry” życia publicznego. Otwarta koncepcja doczesnej misji chrześcijanina jest, podobnie jak integryzm, wyrazem poszukiwań skutecznego sposobu przeciwdziałania laicyzacji życia społecznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>