Aspekty hierarchiczne

Wewnętrzny L Funkcja utrzy- I Funkcja inter- mywania układu i kierowania napięciami pretacyjna został zinstytucjonalizowany mniej lub bardziej pełny system wartości. Ponieważ społeczeństwo często składa się z milionów ludzi, na stopniach niższych zróżnicowanie i segmentacja muszą być znaczne. Jeśli jednak ma być zachowana jego jedność jako systemu, to musi ono posiadać wspólną kulturę, system instytucjonalny o wysokim poziomie ogólności oraz pewną konkretną organizację zbiorowości jako całości. Omawiane tutaj rozmaite stopnie mogą być interpretowane jako stanowiące struktury pośredniczące, konieczne dla przystosowania zarówno z punktu widzenia ich specyfiki i różnorodności, wymaganej na stopniu najniższym, jak i jedności i integracji na szczeblu najwyższym.

Pierwszym aspektem hierarchicznym jest sposób, w jaki wartości najbardziej ogólne stopnia najwyższego wyrażane są na stopniach niższych tak, aby normy kierujące poszczególnymi działaniami na stopniu najniższym mogły być sformułowane. Następnie samo działanie społeczne jest regulowane z punktu widzenia wzorów normatywnych, o których można mówić jako o zinstytucjonalizowanych. Tak więc aspektem, ze względu na który można stwierdzić, że omawiany system tworzy hierarchię, jest stopień powszechności wzorów normatywnych i z innego punktu widzenia – dalszych elementów kultury. Na niższych stopniach normy i wartości stosują się jedynie do szczególnych kategorii jednostek struktury społecznej, chyba że są to normy i wartości najogólniejsze, ważne w stosunku do wszystkich „dobrych obywateli” i dlatego formułowane głównie w terminach osobowościowych. Normy i wartości rodziny nie są więc takie same jak normy zawodowych grup pracy lub małej skali grup politycznych. Z drugiej strony, najbardziej ogólne zasady społecznego systemu wartości mogą być zinstytucjonalizowane w części pojęć wspólnych dla wszystkich grup społecznych jako całości. Jasne jest, iż istnieją nie tylko te dwa szczeble ogólności kulturowej, lecz także rozmaite stopnie pośrednie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>