Aspekty hierarchiczne – kontynuacja

Drugim aspektem hierarchiczności naszej serii szczebli jest fakt, iż decyzje, które wiążą coraz większe części struktury, są tworzone progresywnie na coraz wyższych stopniach systemu organizacyjnego. Tak więc decyzje podjęte w pojedynczej rodzinie mogą posiadać znaczenie decydujące dla jej członków, nie będą zaś miały większego znaczenia dla społeczeństwa jako całości. Decyzje podejmowane przez najwyższe kierownictwo wielkiego przedsiębiorstwa będą posiadały konsekwencje znacznie donioślejsze, zaś te, które bezpośrednio i celowo służą całemu społeczeństwu, mogą być zazwyczaj podjęte jedynie na najwyższych szczeblach władzy.

Trzecim aspektem hierarchicznym jest to, co można by nazwać poziomem ogólności środków (facilities) ’. Na szczeblu najniższym środkami są na ogół przedmioty fizyczne, które są zbyt specyficznie przystosowane do swoistego użycia, aby znaleźć szersze zastosowanie. Gdy dochodzimy do instytucjonalizacji pieniądza, osiągamy szczebel inny, ponieważ kontrola nad pieniądzem umożliwia rozporządzanie wszystkimi wytworami i usługami, dającymi się osiągnąć na rynku. Są w końcu stopnie, na których system monetarny jest poddany swego rodzaju kontroli o różnej intensywności. Dotyczy to naturalnie bardzo wysokich szczebli organizacji.

Ostatni z czterech hierarchicznych aspektów może być określony jako inkluzywność albo eksten- sywność zakresu solidarności. Solidarność rodziny występującej na dole struktury obejmuje bardzo małą grupę ludzi. Organizacja zawodowa, przynajmniej w amerykańskim społeczeństwie, jest z tego punktu widzenia znacznie większa, w mieście jeszcze większa, największa zaś, społeczność narodowa, jest najbardziej inkluzywna.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>