Analiza tekstu Materializm a Empiriokrytycyzm

Lecz analiza rezultatów poznania naukowego nie ogranicza się bynajmniej do tez, że istnieje niezależny od poznania, a dostępny mu przedmiot, że podstawą poznania jest kontakt zmysłowy z podmiotem. Prowadzi ona do szeregu wniosków wykraczających poza to, co da się opisać w kategoriach gnozeologicznych, na przykład do wniosków o czasoprzestrzennej formie wszelkich realnych zjawisk, do modyfikacji naszych poglądów na istotą owej formy czasoprzestrzennej itd.

Ponieważ zatem filozofia marksistowska na podstawie analizy poznania wypowiada się nie tylko o cechach poznania, ale i cechach bytu i to o jego cechach niezależnych od relacji przyroda – podmiot poznający, to stwierdzić należy, że ze wzglądu na zakres swych zainteresowań, ze wzglądu na treść wypowiadanych przez nią sądów nie ogranicza się ona wyłącznie do teorii poznania. Przeciwnie, charakterystyczne jest dla niej, w przeciwieństwie na przykład do kantyzmu czy neo pozytywizmu, ontologiczne ujmowanie zagadnień filozoficznych, doszukiwanie się obiektywnego, wykraczającego poza to, co da się opisać w kategoriach teo- riopoznawczych, podłoża faktu, że obiektywny byt jawi sią nam jako taki, a nie inny.

Analiza tekstu Materializm a Empiriokrytycyzm wskazuje, naszym zdaniem, niedwuznacznie, że w tekście tym występują rozmaite wątki myślowe związane z rozumieniem tego, co to jest materializm filozoficzny, co to znaczy być materialistą w filozofii.

Z jednej strony, w zdaniach mających bezpośrednio wyjaśniać treść pojęcia materii (a więc w zdaniach zdających się pełnić rolę materialistyczno- -dialektycznych definicji materii), a zatem i precyzować sens podstawowej tezy materializmu, mówiącej, że jedynym, co istnieje, jest materia – w tych zdaniach Lenin ogranicza się do charakterystyki czysto gnozeologicznej. Tym samym traktuje on również i tezę o materialności świata tak, jak gdyby miała jedynie aspekt teoriopoznawczy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>